اجرای دیوار سبز هوشمند لوتوس در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مساحت 10 متر مربع

فضای داخلی ساختمان توحید