اجرای دیوار سبز

اجرای دیوار سبز

اجرای دیوار سبز هوشمند یکی از خدمات اصلی لوتوس می باشد.استفاده از تیم تخصصی و کارشناسی در طراحی، انتخاب گیاهان و نصب،همچنین تیم کارشناسی آبیاری هوشمند وجه تمایز لوتوس با دیگر رقبای دیوار سبز است.

آموزش و پشتیبانی از پروژه های اجرا شده از دیگر خدمات ارائه شده است که تا حدی نگرانی کارفرما در زمینه نگهداری از سازه اجرا شده را برطرف می سازد

بیشتر بخوانید